Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu.

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim)na internetovom obchode www.bikecentrumdca.sk je

Bike-Centrum Dca s.r.o, IČO: 53100069, DIČ: 2121274793, IČ DPH: SK2121274793, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro,Vložka číslo: 40210/R, so sídlom Obrancov mieru 346, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Prevádzka: Bike-Centrum, Obrancov mieru 346, 01841 Dudnica nad Váhom,
e-mail:bike.centrum.dca@centrum.sk
mobil: 0910/538 245

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, Trenčín

(ďalej len ,,predávajúci“)

2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. (ďalej len ,,kupujúci“)

3. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

5. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

6. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 

Článok II.

Cena:

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné a vrátane 20 % DPH.

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

3. Ceny prepravy sú uvedené v článku VI.

 

Článok III.

Objednávka:

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

Článok IV.

Platobné podmienky:

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

2. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet

3. platba v hotovosti alebo platobnou kartou v našej kamennej predajni

 

Článok V.

Dodacie podmienky:

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
- kuriérskej spoločnosti DPD
- osobne na našej kamennej predajni

 

Článok VI.

Poplatky za prepravu a balné.

1. Predávajúci si balné neúčtuje.

2. Pri osobnom odbere si dopravné neúčtujeme.

3. Pri zasielaní tovaru kurierom DPD na dobierku,alebo pri platbe vopred,sú poplatky nasledovné:
- Objednávka do 100,-eur  Slovensko 6,-eur, Česká Republika 12,-eur (bicykel 18,-eur)
- Objednávka nad 100,-eur  Slovensko 0,-eur, Česká Republika 12,-eur (bicykel 18,-eur)

4. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

5. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva:

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy:

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 48 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

2. Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedovania tovaru avšak vždy písomnou formou na e-mailovú adresu:bike.centrum.dca@centrum.sk

 

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa:

1. Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmlúvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmlúvy podľa §7 ods.1 u predávajúceho v listinnej podobe,alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci nám môže zaslať oznámenie o odstúpení od zmlúvy na mailovú adresu bike.centrum.dca@centrum.sk,alebo prostredníctvom

nasledovného formulára: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

 

2. Kupujúci v lehote 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmlúvy vráti tovar,ktorý je nepoužitý,ideálne v originálnom obale spolu so záručným listom,návodom na použitie a dokladom o kúpe na adresu: Bike-Centrum Dca s.r.o. Obrancov mieru 346,01841, Dubnica nad Váhom. Tovar pri zasielaní späť predávajúcemu odporúčame poistiť na náklady kupujúceho, aby nedošlo k strate,popr.poškodeniu tovaru pri preprave.

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený vrátený tovar.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru ( § 10 ods.. 4 zákona č. 102/2014 Z. z.).

Upozorňujeme, že tovar, ktorý ste obdržali, by ste nemali použiť pred rozhodnutím zrušiť svoj nákup. Právo na odstúpenie od zmluvy existuje preto, aby ste mohli výrobok vyskúšať rovnako ako by ste urobili v kamennom obchode.

 

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný tovar,
b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
d) ak je balík poškodený alebo niečo nieje v poriadku v súlade s objednávkou alebo tovarom, treba s kurierom spísať zápis o poškodený balíka (popis poškodenia) a následne poškodenie nafotiť a obrátiť sa na t.č: 0917 401 426 a kontaktovať nás. Tovar určite nepreberať!

3. Predávajúci je povinný:
- dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
- spolu s tovarom zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako faktúru za tovar a návod na obsluhu v slovenskom jazyku.

 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov.

1. Odberateľ uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. zákon č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „ZOOÚ“), aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti dodávateľa vo vzťahu a za účelom spracovania  a distribúcie objednávky tovaru alebo služieb, ktoré si objednávateľ objednal prostredníctvom  internetového obchodu www.dolomitybike.sk   a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi odberateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými predpismi SR. Odberateľ udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu určitú (max 10 rokov) do splnenia účelu spracúvania osobných údajov odberateľa. Dodávateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov odberateľa. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môže odberateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou, resp. mailom na adrese info@dolomitybike.sk .  Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu odberateľom dodávateľovi.

2. Dodávateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením  zákon č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ZOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom a na distribúciu objednaného tovaru k odberateľovi a to v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, korešpondenčnú adresu odberateľa, e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo (ak ho odberateľ dobrovoľne poskytne za účelom rýchlejšej komunikácie pre vybavenie objednávky, resp. reklamácie tovaru), prípadne číslo účtu za účelom vrátenia peňazí (pri odstúpení od zmluvy).

3. Dodávateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením zákon č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  ZOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode 9.2 osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

4. Dodávateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením zákon č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ZOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom , ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Dodávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej dodávateľovi.

 

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru:

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na náhradu škody za neprevzatý tovar v zmysle nákladov spojených s prípravou a expedíciou tovaru na odberné miesto.

 

Článok XIII:

Záverečné ustanovenia:

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 3.2.2021.

7. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

V Dubnici nad Váhom, 3.2.2021
Jozef Mojto

Prevádzkovateľ

Reklamačné podmienky internetového obchodu www.bikecentrumdca.sk

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu je povinný vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu prevádzky: Bike-Centrum Dca s.r.o. Obrancov mieru 346,01841 Dubnica nad Váhom, avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár.

9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady,výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí)alebo zľavu z ceny.
c) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. 

14. Kontakt pre riešenie reklamácii: 0910 538 245

15. Spotrebiteľ má právo sa v prípade nespokojnosti s vybavením reklamácie obrátiť na orgán dozoru podľa miestnej príslušnosť SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.